Muž provádí revizi kotle

Nezapomeňte na revizi kotle – kdy ji provádět a jakých typů kotlů se týká?

Pokud využíváte k vytápění kotel na tuhá paliva či na plyn, musíte se zajímat o termíny nutných revizí. Jde o zákonem danou povinnost, kterou je potřeba splnit i s ohledem na vlastní bezpečí. Nefunkční či špatně fungující kotel totiž může být až život ohrožující. Jak často je potřeba provádět revize, kolik to stojí a jaký je rozdíl mezi revizí a kontrolou? Vše se dozvíte v následujícím článku.

Kdy je ideální doba na revizi kotle?

Revize kotle na pevná paliva či na plyn je nutná při zakoupení nového zařízení. To musí být zkontrolováno odborníkem, který ověří, že daný kotel odpovídá parametrům spalinových cest a jde tedy o vhodnou volbu. V tomto případě se jedná o takzvanou vstupní revizi.

Dále je potřeba v pravidelných intervalech zajistit provozní revizi. Ta musí být provedena jednou za 3 roky. Vždy si včas, nejlépe ještě před zahájením topné sezóny, objednejte odborného technika, který se zaměřuje na servis plynových kotlů, elektrických kotlů nebo těch na tuhá paliva. Tříletý interval platí jak pro revize plynových kotlů, tak pro kotly na tuhá paliva. Pokud se tedy ptáte, jak často dělat revize plynových kotlů, odpověď bude vždy stejná – každé 3 roky.

Termín si hlídejte a novou revizi nechte provést s předstihem, protože platnost revizní správy je jenom 3 roky. Vyhnete se tak případným problémům, které mohou nastat vlivem nešťastné náhody.

Kolik stojí revize kotle?

Cena za revizi kotle se pohybuje v rozmezí od 1 200 do 2 000 korun. Je vhodné provést také revizi či kontrolu spalinových cest, obě záležitosti se přitom většinou řeší při jednom. Pravidelně myslete také na čištění komínů a cest pro odvod spalin, které je potřeba provádět minimálně jednou za rok.

detail revize kotlů

Rozdíl mezi revizí a kontrolou

Revize kotle je nezbytná, když pořizujete nové zařízení, měníte druh používaného paliva, po požáru či po vzniku trhlin. Dalším důvodem k revizi je uplynutí tříleté lhůty.

Častěji je pak potřeba provádět takzvané kontroly. Nejsou tak náročné, takže jsou i levnější. Kontrolu a čištění spalinových cest provádíme minimálně jednou za rok. Při celoročním používání a u silnějších kotlů je potřeba kontrola dvakrát ročně. Díky kontrole a čištění máte jistotu, že jsou spalinové cesty volné a zplodiny nebudou unikat do vašeho obydlí, kde mohou vést až k otravě či udušení.

Co by se mohlo stát při zanedbání revize?

Kotel s prošlou revizí může dál normálně fungovat. Jakmile se však naskytne problém, či dokonce dojde k požáru, a pojišťovna zjistí, že měl váš kotel propadlou revizi, nemáte nárok na pojistné plnění. Při kontrole z úřadu navíc můžete dostat pokutu, a to až do výše 20 000 korun. Primárně jde také o vaše zdraví, protože revize slouží jako prevence proti haváriím a nehodám souvisícím se špatnou funkčností kotle či neprůchodností spalinových cest.

Vyřešte rovnou i odvzdušnění topení

Topná sezona s sebou nese nejenom revize a kontroly kotlů, ale také topných těles. Proto byste měli před začátkem topné sezony zajistit kromě kontroly kotle také provzdušnění radiátorů a jiných topných těles. Proč? Odstraníte tím plyny z otopné vody a zajistíte tak správnou funkci topné soustavy. Odvzdušnění se provádí pomocí odvzdušňovacího ventilu, malého kovového zařízení, ze kterého se vypouští vzduch. U nových radiátorů ho najdete na boku.

Jak povolit odvzdušňovací ventil?

K uvolnění ventilu budete potřebovat speciální klíč, který koupíte v každém železářství. Pak postupujte následovně:

  1. Vezměte si hadr a kbelík nebo jinou hlubší nádobu a postavte ho pod ventil.
  2. Opatrně začněte povolovat ventil a nechte z něj unikat vzduch.
  3. Ve chvíli, kdy z ventilu začne vytékat voda, ho opět zavřete.

Při odvzdušňování si dávejte pozor, abyste se neopařili horkou vodou nebo párou z topení. Celý postup zvládnete i sami, ale pokud se na to necítíte, je vždy vhodné zavolat odborníka, který vám s tím pomůže a zároveň zkontroluje funkčnost topné soustavy.

S odvzdušněním radiátorů souvisí také provozní tlak, který se udává v barech. Pokud má kotel nižší tlak, než je ten předepsaný, je nutné dopustit do něj vodu. Topení s nízkým tlakem vody totiž může způsobit poškození kotle.

Jak dopustit vodu do kotle?

Ze všeho nejdřív kotel vypněte, otevřete napouštěcí ventil a doplňte vodu, čímž zvýšíte tlak. Následně musíte ještě jednou provzdušnit radiátory a případně i znova doplnit vodu, dokud tlak nebude vyrovnaný. V opačném případě, tedy když má kotel tlak vyšší, je potřeba vodu odpouštět.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.