Ponořte se do českých dějin v klášteře premonstrátek v Doksanech. Jeho zdi pamatují i Anežku Přemyslovnu

K českému létu neodmyslitelně patří návštěva alespoň jednoho hradu nebo zámku. Věděli jste ale, že na podobně zajímavý výlet, a častokrát i s odborným výkladem, se můžete vypravit i do kláštera? Zatímco klášter premonstrátů na Strahově navštívil kdekdo, klášter premonstrátek v Doksanech naopak málokdo. A přitom za sebou mají takřka stejně dlouhou a bohatou historii, ostatně to hned sami uvidíte...

Historie doksanského kláštera se začala psát již roku 1144, kdy byl založen knížetem Vladislavem II. a jeho ženou Gertrudou Babenberskou. Nový klášter obsadily řeholní sestry z Dünnewaldu v kolínské diecézi. Největším rozkvětem prošel klášter v průběhu 13. století, z kterého se nám také dochovala románská konventní bazilika. Zbytky románského tvarosloví můžeme spatřit například v apsidách příčné lodi, severním ústupkovém portálu nebo ve sloupové kryptě.

Místo, kde se učila sv. Anežka Česká

Na počátku 13. století se klášter dokonce, aniž by to kdokoliv ještě tušil, výrazně zapsal do naší historie, neboť mu byla svěřena do výchovy královská dcera Anežka Přemyslovna. A jak již někteří tušíte, jedná se právě o slavnou svatou Anežku Českou, po které se dnes jmenuje jeden z pražských klášterů a která dala vzniknout jedinému ryze českému rytířskému řádu – křižovníkům s červenou hvězdou.

Zdroj: Národní galerie v Praze

Řádění husitů a doba předbělohorská

V době husitských nepokojů byl klášter v roce 1421 vypálen a řádové sestry odešly na pět let do exilu. K úplné nápravě škod došlo až na přelomu 15. a 16. století. Stavební zásahy provedené v této době byly v průběhu dalších let překryty a dnes již nejsou nijak patrné. Další výraznější stavební zásah byl proveden až na konci 16. století, kdy byl klášterní chrám prodloužen, a poté v roce 1604, kdy byly vedlejší lodě přestavěny na kaple.

Nový rozkvět v období baroka

V průběhu třicetileté války nechal strahovský opat Kašpar z Questenberka přivézt do Doksan ostatky svatého Norberta. Krátce nato však byly přeneseny na Strahov, kde jsou uloženy dodnes. Vzhledem k válečné aktivitě v českých zemích byl klášter opět několikrát vypleněn. Nejprve v roce 1631 saskými vojsky, poté několikrát Švédy, ale také císařskou armádou. Teprve po skončení války mohl klášter opět vstoupit do období rozkvětu a prosperity. Začalo se s postupnou a celkovou barokní přestavbou kláštera, která dnes v podstatě utváří komplexní charakter celého areálu. Byla postavena nová prelatura, celá řada užitkových budov, ale hlavně byly kompletně změněny fasády, aby odpovídaly nové barokní módě. Vzhledem k úzké spřízněnosti Doksan a Strahova lze při přestavbě předpokládat jistý podíl věhlasného Giovanniho Domenica Orsiho, který byl v 60. letech 17. století strahovským architektem. Přestavován byl samozřejmě i kostel, který je dnes díky svým věžím a kupoli nad křížením hlavní dominantou širého okolí. Tuto přestavbu má na svědomí Thomas Haffenecker. Celý chrám je vyzdoben malbami od Jana Hiebela a nástěnnými obrazy od Ludvíka Kohla.

Osudový rok 1782

Velký osudový zvrat přišel v roce 1782, kdy byl doksanský klášter, obývaný tou dobou 49 sestrami, z nařízení Josefa II. zrušen. Od této doby se měnily jak účely kláštera, tak i jeho majitelé. Jeden čas sloužil jako vojenská nemocnice, poté pro změnu jako zámecké sídlo s anglickým parkem. Důležité však je, že v tomto období probíhaly v areálu kláštera často velmi necitlivé a nevratné stavební zásahy, které měly areál přizpůsobit novému účelu. Po druhé světové válce nakonec připadl celý areál i s rozsáhlými pozemky státu a po nástupu komunistů k moci sloužil, jak bylo tehdy zvykem, pro zemědělské účely.

Pád komunismu a obnova kláštera

K obnově kláštera a řeholního života dochází až po pádu komunistické totality. V roce 1997 odkoupil strahovský klášter od českého státu severní část konventu. Záhy nato se začala plánovat jeho rekonstrukce. V roce 1998 zahájily v klášteře po dlouhých letech život čtyři sestry. Kdysi, v roce 1162, byl iniciativou z Doksan založen klášter na krakovském předměstí Zwierzyniec, není tedy vůbec náhodou, že právě dvě ze čtyř nově příchozích sester pocházejí odsud. Symbolicky se tak uzavírá kruh, kdy krakovské sestry pomohly vdechnout život svému dávnému mateřskému klášteru.

Nyní si klášter žije takřka poklidným životem, a jestliže se předem ohlásíte, není vůbec problém nakouknout tomuto stylu života tak trochu pod pokličku. A pokud si myslíte, že se zde krom modliteb nic zajímavého neodehrává, nenechte se uvádět v omyl. Sestry v klášterní zahradě pěstují léčivé byliny, vyrábí čajové směsi, vonné sáčky, ale také bylinné likéry podle původních klášterních receptur. To vše si můžete při návštěvě kláštera zakoupit a přispět tak klášteru na provoz.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.