Nejvyšší hora Česka, pralesy, říční zákruty i pískovcové skály – to jsou naše národní parky

Svěží jarní ovzduší spojené s probouzející se přírodou přímo lákají k víkendovým výletům do přírody. Co třeba vyrazit do té nejkrásnější přírody, kterou máme a která si zaslouží naši speciální péči. Podívejte se, jaké to je v tuzemských národních parcích.

Krkonošský národní park

Zkratku KRNAP známe asi všichni. Není divu, protože Krkonošský národní park funguje už od roku 1963 a je nejstarší. Rozkládá se na více než 36 000 hektarech a má tři zóny – přísnou přírodní, řízenou přírodní a okrajovou. Řekněme si to rovnou, že navštívit Krkonoše s naší nejvyšší horou Sněžkou (1 603 metrů nad mořem) patří k základnímu vychování. Jen těch turistů je tam pro někoho možná příliš mnoho. V roce 2017 se do tohoto národního parku vydalo přes milion návštěvníků.

Národní park Šumava

Největším národním parkem je Šumava, která se rozprostírá na ploše téměř 70 000 hektarů. Status národního parku získala v roce 1991. Na jeho území se nachází čtyřiadvacet státních přírodních rezervací nebo jiných chráněných území o malé rozloze. Šumava je pestrou mozaikou rašelinišť, horských luk, divokých řek a pralesů. Žijí zde ohrožené druhy jako rys, tetřev hlušec či los. K turistickým hitům patří například Obří hrad, Tříjezerní slať, Povydří, Filipova Huť nebo Medvědí stezka.

Národní park Podyjí

Jediným národním parkem na Moravě je Podyjí, které svou oficiální historii píše od stejné chvíle jako předchozí Národní park Šumava. Se svou rozlohou přes 6 000 hektarů je také nejmenším národním parkem a najdete ho – jak už název napovídá – podél řeky Dyje. Ve svých lesních porostech ukrývá vzácné dřeviny, především endemický jeřáb muk hardeggský. Na jihovýchodním okraji národního parku se nachází jedinečné pásmo stepních vřesovištních lad. Významnou hodnotou parku je jeho celistvost a zachovalost dyjského kaňonu.

Národní park České Švýcarsko

Kdo by neznal Pravčickou bránu, symbol Českého Švýcarska – našeho nejmladšího národního parku? Téměř 8 000 hektarů tento status získalo v roce 2000 a unikátní pískovcové útvary jsou jasným poznávacím znamením této oblasti. Tisíce turistů každoročně míří obdivovat mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště, která jsou důsledkem erozí křídových mořských sedimentů vyzdvižených na povrch ve čtvrtohorách. Hnízdí zde desítky ptáků, mezi kterými najdeme i velmi vzácné čápy černé či sokoly stěhovavé.

Ať už vyrazíte do Krkonoš nebo na Šumavu, podél řeky Dyje či do Českého Švýcarska, nezapomeňte se řídit tamními pravidly sloužícími k tomu, aby si krásy naší přírody vychutnali i naši potomci. A třeba si místo telefonu vezměte dalekohled, abyste si výlet opravdu užili.

FOTOGALERIE:

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.