Číslo popisné a orientační, jak se liší a co je číslo evidenční.

Jak se liší číslo orientační, popisné a evidenční?

Pro označení domu se kdysi využívaly umělecky vyvedené štíty s rostlinami, zvířaty či symboly. Po reformě v 18. století se však nemovitosti začaly označovat mnohem pragmatičtěji – číslem. Znáte rozdíly mezi číslem popisným, orientačním a evidenčním?

Čísla pro snazší orientaci i jako vyjádření účelu

Systém územní identifikace, jak se oficiálně číslování domů nazývá, spadá pod pravomoce obecních úřadů. Správu a regulaci pak provádí Ministerstvo vnitra ČR. Jednotlivá čísla se však liší nejen barevným provedením, ale hlavně účelem a trváním stavby.

Číslo orientační

Rozhodnutím obecního úřadu se k nemovitosti přiřazuje číslo orientační, které je jedinečné v rámci ulice. Slouží hlavně ke zjednodušení orientace. Většinou je číslo vyvedeno na modrou tabulku bílými číslicemi.

Číslo popisné

Popisným číslem se označují budovy (resp. jejich jednotlivé vchody) pro trvalé bydlení či jiný dlouhodobý účel. Číslo je jedinečné v rámci celé obce. Přidělení čísla popisného či případné přečíslování zajišťuje obecní úřad. Popisná čísla zjistíte i z katastru nemovitostí, na domech pak mívají fyzickou podobu červené tabulky s bílými číslicemi. Číslo popisné na dům získají majitelé novostaveb po kolaudaci a zápisu do katastru.

Číslo evidenční

Vydává jej obecní úřad pro nemovitosti k dočasnému nebo prozatímnímu bydlení či jinému netrvalému účelu. Často se značí nulou nebo E na cedulce před samotným číslem. Většinou mají takové číslo chaty, chalupy, domky v zahrádkářské kolonii apod.

Číslo náhradní

Pokud teprve nemovitost stavíte, můžete dostat číslo náhradní. Používá se jako označení budov, které zatím nemají oficiální popisné či orientační číslo, či budov provizorních.

Stavby bez čísla

Existují však i stavby, které žádné identifikační územní číslo nepotřebují. Nečíslují se třeba církevní stavby, vedlejší budovy náležející a přiléhající k hlavní stavbě (stodoly, garáže aj.) nebo zimní zahrady, skleníky či přístřešky veřejné dopravy.

O číslo na fasádu musí žádat každý majitel sám

Územní číslo budovy si hlídá každý majitel sám. Pokud nemovitost není řádně označena, hrozí mu za to pokuta. K žádosti o přidělení čísla se na obecním úřadě či příslušném odboru městské části dodává geometrický plán a prohlášení stavebníka, že stavba proběhla dle dokumentace (případně pak také dokumentace ke skutečnému provedení stavby).

Pravidla číslování zjednodušují orientaci

Nejen orientační čísla nemovitostí pomáhají ke snazšímu určení umístění ve městech i na vesnicích. Základem jsou pravidla číslování – podle toku řeky, podle strany ulice (sudá a lichá čísla), od nejvýznamnějšího domu na náměstí apod. Díky systematičnosti se pak dokážeme lépe orientovat i v neznámých končinách. Problémy však přinášejí sídliště s paneláky bez blokových ulic, ve kterých se snadno ztratí každý návštěvník.

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.