Brutalistní včelí plástve jako ráj socialistického konzumu – to je obchodní dům Kotva

V dobách minulých byla Kotva největším a nejznámějším obchodním domem u nás, dnes je bohužel částečně zapomenuta a přehlížena. Přitom je to jedna z největších realizací v duchu brutalistní architektury v Čechách.

Kostel součástí opevnění

Historie místa, na kterém se dnes Kotva rozkládá, sahá až hluboko do 12. století. Tehdy zde na okraji staré Prahy vznikl románský kostel sv. Benedikta. O století později připadl do správy řádu německých rytířů, kteří jej značně rozšířili. V souvislosti s nově budovanými staroměstskými hradbami dostal chrám skoro pevnostní charakter, neboť se částečně stal součástí městského opevnění.

V období husitských nepokojů celý areál značně zpustl, a tak bylo nutné jej v následujících letech obnovit, tentokráte v renesančním tvarosloví.

K obchodnímu domu přes Norbertinum a ústav šlechtičen

Nejslavnější éra nastala až v 17. století, kdy zde strahovští premonstráti zřídili tzv. Norbertinum. Některé z vás nyní jistě napadla podobnost se slavným Klementinem, které dříve sloužilo jako univerzita a dnes zde sídlí Národní knihovna…

A to je samozřejmě správný postřeh, Norbertinum taktéž sloužilo jako vysokoškolský areál. Zdejší chrám sv. Norberta byl dokonce dílem slavného Domenica Orsiho (1634–1679). Orsiho kostel však již na konci 18. století ustoupil stavbě novoměstského ústavu šlechtičen. Nakonec ale i přes své bohatou historii musel celý areál, a společně s ním i významná archeologická lokalita, ustoupit potřebám nového nákupního centra.

Včelí plástve plné obchodů

Obchodní dům Kotva byl budován mezi roky 1970 a 1975 podle návrhu manželů Věry (1928) a Vladimíra (1920–1990) Machoninových. Jejich návrh obstál v tehdy vypsané soutěži především díky svému skládanému půdorysu, z toho důvodu mohla být maximálně využita celá plocha velmi nepravidelného pozemku.

Celá budova je totiž skládaná pomocí sítě navzájem propojených šestiúhelníků. Z pohledu shora tak půdorys vytváří jakousi imitaci včelí plástve.

Technickou zajímavostí je, že celá budova je vynášena několika železobetonovými pilíři, které procházejí středem každého z šestihranů. To umožňuje mimo jiné i to, že má Kotva ve vyšších patrech o něco větší rozlohu, než je velikost parcely pod ní. Jen pro představu, je to v podstatě stejný efekt, jako když na váš pozemek zasahují například větve sousedovy jabloně.

Pět pater nahoru, pět pater pod zemí

Kromě šestihranů obsahuje budova také výrazné železobetonové věže, v kterých je ukryto obslužné schodiště a výtahové šachty. Oproti tomu veškerý viditelný obklad je vyrobený z hliníkových lamel upravených do bronzové barvy. Díky tomuto jednoduchému kontrastu se na první pohled oddělují pro veřejnost přístupné části od těch nepřístupných. Budova má pět nadzemních pater pro obchody a kanceláře a stejný počet podzemních, sloužících jako garáže.

Pražanům chyběly obchody

Jedním z hlavních důvodu vzniku Kotvy byl veliký nedostatek obchodních prostor. V Praze v podstatě od otevření Bílé labutě v roce 1939 nevznikl žádný další tzv. plnosortimentový obchodní dům. To v polovině 60. let způsobilo, že Praha tehdy ve velikosti prodejní plochy na jednoho obyvatele značně zaostávala za většinou českých měst.

Celou situaci měla zachránit stavba dvou nových domů – Kotvy a později Máje. Obě nové budovy tak měly uspokojit potřeby obyvatel a zároveň vyjádřit péči státu o zájmy svých občanů. Také se samozřejmě mělo jednat o jakousi výkladní skříň socialismu. Proto byli mimochodem poptáváni většinou kvalitnější dodavatelé ze západních zemí.

Švédská kvalita v socialistickém Československu

Pozoruhodný byl také průběh samotné stavby. Jako hlavní dodavatel byla vybrána švédská společnost SIAB, pro niž se realizace Kotvy stala poměrně důležitým milníkem ve spolupráci s tehdejším Československem. Ze Švédska k nám také putovala většina materiálů, které byly na stavbu použity. V našich podmínkách se totiž často jednalo o ještě stále nedosažitelnou kvalitu materiálu a použitých technologií, ale také rychlosti veškerých prací.

Obchodní dům se přestěhoval i s názvem

Proč se ale Kotva jmenuje právě Kotva? Vždyť k břehu Vltavy je to ještě pěkný kus cesty. Vysvětlení je jednodušší, než se zdá. Kotva navazuje na svého předchůdce v sousedním domě. Právě tam původně sídlil ve dvou podlažích obchodní dům Kotva, který byl následně přesunut do nově vzniklé budovy.

V tomto starším funkcionalistickém domě kromě různých obchodů, kanceláří a kina sídlila také pojišťovna, na jejíž střeše se dodnes nachází socha Naděje od Ladislava Beneše (1884–1956). Obnažená ženská postava drží přesýpací hodiny a opírá se o velikou kotvu. A právě především křesťanská symbolika kotvy, jakožto naděje v podobě přístaviště a bezpečného útočiště, je velmi vhodná pro instituci, jakou byla zde sídlící pojišťovna. Odtud tedy převzatý název Kotva.

Komunisté tvůrce odměnili podle svých zvyklostí

Osudovým paradoxem se stalo, že když byla Kotva v únoru 1975 za velké slávy otevřena, její autoři se toho neúčastnili. Byli tehdejším režimem upozaděni a v souvislosti s otevřením Kotvy ani nikde nezaznělo jejich jméno. Po roce 1970 se nemohli účastnit architektonických soutěží ani publikovat. To vše zejména kvůli nepodepsání souhlasu se sovětskou okupací. Až v roce 1991 si konečně Věra Machoninová založila novou architektonickou kancelář, ve které působí dodnes.

Bude Kotva památkou?

V současnosti se opatrnými a pomalými kroky začíná oprašovat téměř zapomenutá sláva. Kotva již prošla rozsáhlou rekonstrukcí a další ji ještě čekají. Mezitím se však do jejích interiérů začínají vracet exkluzivní značky a akce jako třeba Fashion Week, na které jinde nenarazíte. Unikátnosti Kotvy si všímají také historici architektury, a tak byl v roce 2007 podán návrh na Ministerstvo kultury ohledně prohlášení stavby za kulturní památku. Zatím není jisté, zda památkou bude, nebo ne, já si však myslím, že pro své technické a konstrukční kvality si to jistě zaslouží.

A jak vnímáte Kotvu vy, jako podivný objekt, který do starého centra nepatří, nebo jako obdivuhodný unikát české moderní architektury?

FOTOGALERIE:

 

foto: autor článku, poslouchej.net, od-kotva.cz

Souhlasím s podmínkami

  1. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluje klient souhlas Hypoteční bance, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 13584324 (dále jen „Banka“), aby za účelem kontaktování klienta s nabídkou vhodného úvěrového produktu dle klientem zadaných parametrů shromažďovala, zpracovávala a uchovávala poskytnuté osobní údaje klienta – zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa.
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, s ohledem na výše uvedené je však podmínkou pro zpracování formuláře klienta a osobních údajů v něm uvedených k výše uvedenému účelu. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení.
  3. Klient má právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje Banka o klientovi zpracovává, a to na kterékoliv pobočce Banky. Za poskytnutí informace náleží Bance poplatek dle aktuálního Sazebníku Banky.
  4. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že Banka provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení jeho práv, má právo domáhat se nápravy za využití všech prostředků, které mu platná právní úprava poskytuje, zejména požádat Banku o vysvětlení a požadovat, aby Banka odstranila takto vzniklý stav, tj. např. žádat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Klient dále vyplněním a odesláním formuláře uděluje souhlas s tím, aby osobní údaje klienta– zájemce o poskytnutí hypotečního úvěru byly použity za účelem nabízení dalších obchodů a služeb ze strany Banky, Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350 a dalších společností působících v rámci skupiny ČSOB, a to i elektronickými prostředky. Informace o společnostech působících v rámci skupiny ČSOB jsou k dispozici na internetových stránkách ČSOB www.csob.cz. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení dalších obchodů a služeb uděluje klient Bance na dobu jednoho roku ode dne jeho udělení s tím, že klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu je třeba provést písemně vůči Bance na adresu jejího sídla.